Založení taxislužby 2013

Dne 25. 4. 2013 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 102/2013 Sb., který s účinností od 1. 5. 2013 zásadním způsobem novelizuje zákon o silniční dopravě v oblasti taxislužby.

Taxislužbou je podle zákona o silniční dopravě činnost spočívající v přepravě osob osobním vozidlem s obsaditelností do 9 osob včetně řidiče, a to výhradně na území České republiky.

Taxislužba patří mezi koncesované živnosti.

 

Živnostenské oprávnění – taxislužba

K tomu, abyste taxislužbu mohli vykonávat, musíte nejprve získat živnostenské oprávnění s předmětem podnikání „silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče“.

O živnostenské oprávnění můžete zažádat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v České republice. Správní poplatek činí 1 000, Kč v případě, že nejste držiteli žádného živnostenského oprávnění (v opačném případě činí správní poplatek 500 Kč).

 

Podmínky pro získání živnostenského oprávnění taxislužby jsou v případě:

 • fyzické osoby:
 • právnické osoby:
 1. splnění všeobecných podmínek provozování živnosti stanovených v § 6 živnostenského zákona (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost)
 2. neexistence překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona
 1. neexistence překážky provozování živnosti podle § 8 živnostenského zákona
Pozor,  výše uvedené podmínky musíte splňovat po celou dobu provozování živnosti.

Živnostenské oprávnění pro taxislužbu vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

 

Zařazení vozidla taxislužby do evidence

Dalším krokem, který musíte učinit poté, co získáte živnostenské oprávnění, je požádat příslušný dopravní úřad o zařazení vozidla, kterým hodláte taxislužbu vykonávat, do evidence vozidel taxislužby.

Příslušným dopravním úřadem je v tomto případě obec s rozšířenou působností (tzn. městský úřad / magistrát města), v jehož obvodu máte sídlo nebo místo podnikání (např. pro správní obvod obce s rozšířenou působností Zlín, je dopravním úřadem přímo živnostenský odbor Magistrátu města Zlína).

 

Na základě vaší žádosti vám dopravní úřad zařadí vozidlo do evidence vozidel taxislužby, a to za předpokladu, že:

 • jde o vozidlo kategorie L nebo M1 (tzn. osobní vozidlo),
 • jste v registru vozidel (resp. ve velkém technickém průkazu) zapsáni jako vlastníci nebo provozovatelé vozidla ,
 • vozidlo není evidováno jako vozidlo taxislužby pro jiného dopravce,
 • vozidlo nebylo v posledním roce vyřazeno z evidence vozidel taxislužby z důvodu, že dopravci byla pravomocně uložena sankce za správní delikt podle § 35 odst. 2 písm. l) zákona o silniční dopravě, kterého se ve vztahu k tomuto vozidlu dopustil. (Tzn. za nezajištění, aby vozidlem taxislužby, které je pro dopravce zapsáno v evidenci vozidel taxislužby, neprovozovala taxislužbu jiná osoba)

Jsou-li uvedená kritéria splněna, vydá dopravní úřad výpis z evidence vozidel taxislužby, který musí být při provozování taxislužby umístěn ve vozidle.

 

Taxametr

V žádosti o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby musíte uvést, zda vozidlo bude vybaveno taxametrem. Vozidlo taxislužby nemusí být vybaveno taxametrem jen v případě, že je jím poskytována výhradně přeprava na základě předchozí písemné smlouvy, přičemž smlouva o přepravě nesmí být uzavřena ve vozidle nebo na jiném místě bezprostředně před zahájením přepravy – jedná se zejména o provozování limuzín apod.

Pokud vozidlo bude vybaveno taxametrem, musíte v žádosti rovněž uvést výrobní číslo taxametru a výrobní číslo paměťové jednotky taxametru.

 

Oprávnění řidiče taxislužby

Řidič, který bude vozidlo taxislužby řídit, musí být držitelem oprávnění řidiče taxislužby. Existence tohoto oprávnění se prokazuje průkazem řidiče taxislužby.

 

Oprávnění řidiče taxislužby vydává příslušný dopravní úřad, kterým je v tomto případě obec s rozšířenou působností (opět městský úřad / magistrát města), v jehož obvodu má řidič trvalý pobyt, za předpokladu, že žadatel o toto oprávnění je:

 • starší 21 let,
 • spolehlivý podle § 9 odst. 3 zákona o silniční dopravě.

 

Za spolehlivého se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten:

 • komu byla v posledních 5 letech dvakrát nebo vícekrát uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt spáchaný při výkonu práce řidiče taxislužby spočívající v
 • komu byla v posledních 3 letech uložena sankce za přestupek spočívající v
 • komu byla v posledních 12 měsících za neumožnění kontroly nebo státního odborného dozoru v taxislužbě v souvislosti s výkonem práce řidiče taxislužby uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt nebo pořádková pokuta,
 • kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin vraždy, těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví, rvačky, zbavení osobní svobody, omezování osobní svobody, loupeže, braní rukojmí, vydírání, znásilnění, sexuálního nátlaku, krádeže nebo podvodu, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen, nebo
 • komu byla uložena sankce nebo trest zákazu činnosti spočívajícího v zákazu výkonu práce řidiče taxislužby, a to po dobu výkonu tohoto trestu.
 1. poškození cestujícího na ceně jízdného nebo porušení cenových předpisů,
 2. nepořízení záznamu o přepravě, nebo
 3. nevydání dokladu o zaplacení jízdného cestujícímu,
 1. řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem,
 2. řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, nebo
 3. odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení vozidla nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou,

Oprávnění řidiče taxislužby se vydává na dobu 5 let a správní poplatek za vydání průkazu řidiče taxislužby činí 500 Kč.

Pozor, řidič taxislužby musí při provozování taxislužby být vůči dopravci v základním pracovněprávním vztahu, není-li sám dopravcem nebo nejedná-li se o spolupracujícího manžela nebo registrovaného partnera.

 

Před zahájením provozování taxislužby je dále nezbytné zjistit, a to nejlépe u dopravního úřadu, který v této lokalitě sídlí, zda město, ve kterém hodláte provozovat taxislužbu, nepodmiňuje práci řidiče na svém území složením zkoušky např. ze znalosti místopisu, obsluhy taxametru, právních předpisů upravujících provozování taxislužby či ochranu spotřebitele.  

 

Povinnosti dopravce provozujícího taxislužbu

Povinnosti dopravce taxislužby jsou definovány § 21 odst. 3 zákona o silniční dopravě.

 

Dopravce, který provozuje taxislužbu vozidlem taxislužby, je povinen zajistit, aby

 • práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která
 • vozidlo taxislužby bylo vybaveno aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby,
 • vozidlo taxislužby bylo viditelně a čitelně označeno
 • vozidlo taxislužby bylo vybaveno
 • v taxametru byly nastaveny údaje a hodnoty odpovídající skutečnosti,
 • zobrazované údaje z taxametru byly čitelné a viditelné z místa přepravované osoby,
 • řidič taxislužby řádně obsluhoval taxametr a zajistil zaznamenání skutečného průběhu přepravy,
 • řidič taxislužby ihned po ukončení přepravy pořídil jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě a
 • řidič taxislužby cestujícímu vydal doklad o zaplacení jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru, pokud o něj cestující požádá.
 1. je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce nebo spolupracující manžel nebo registrovaný partner, a
 2. je držitelem oprávnění řidiče taxislužby,
 1. střešní svítilnou žluté barvy s nápisem TAXI na její přední a zadní straně a
 2. jménem a příjmením, popřípadě obchodní firmou nebo názvem dopravce umístěným na vozidle tak, aby měl cestující možnost seznámit se s tímto údajem před jednáním o přepravě s řidičem taxislužby,
 1. měřicí sestavou taxametru splňující požadavky zvláštního právního předpisu, jejíž součástí je taxametr, měřicí převodník ujeté vzdálenosti, paměťová jednotka a tiskárna (dále jen „taxametr“),
 2. knihou taxametru a
 3. záznamy o přepravě z právě probíhajícího dne nebo záznamem o přepravě z poslední poskytnuté přepravy, pokud v právě probíhajícím dni nebyla vozidlem taxislužby žádná přeprava uskutečněna,

 

Povinnosti dopravce při provozování taxislužby podle § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě, tzn. formou tzv. smluvní dopravy vozidlem, které je vybaveno taxametrem:

 • práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která
 • vozidlo taxislužby bylo vybaveno aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby,
 • vozidlo taxislužby bylo vybaveno všemi smlouvami nebo jejich kopiemi, na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna (smlouva musí obsahovat údaje o: a) přepravovaných osobách; b) datu přepravy; c) trase přepravy; d) ceně přepravy nebo způsob jejího určení)
 • vozidlo taxislužby bylo vybaveno:
 • v taxametru byly nastaveny údaje a hodnoty odpovídající skutečnosti,
 • řidič taxislužby řádně obsluhoval taxametr a zajistil zaznamenání skutečného průběhu přepravy,
 • řidič taxislužby ihned po ukončení přepravy pořídil jako výstup z tiskárny taxametru záznam o přepravě a
 • řidič taxislužby cestujícímu vydal doklad o zaplacení jízdného pořízený jako výstup z tiskárny taxametru, pokud o něj cestující požádá.
 1. je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce nebo spolupracující manžel nebo registrovaný partner, a
 2. je držitelem oprávnění řidiče taxislužby,
 1. měřicí sestavou taxametru splňující požadavky zvláštního právního předpisu), jejíž součástí je taxametr, měřicí převodník ujeté vzdálenosti, paměťová jednotka a tiskárna (dále jen „taxametr“),
 2. knihou taxametru a
 3. záznamy o přepravě z právě probíhajícího dne nebo záznamem o přepravě z poslední poskytnuté přepravy, pokud v právě probíhajícím dni nebyla vozidlem taxislužby žádná přeprava uskutečněna,

 

Povinnosti dopravce při provozování taxislužby podle § 21 odst. 4 zákona o silniční dopravě, tzn. formou tzv. smluvní dopravy vozidlem, které není vybaveno taxametrem:

 • práci řidiče taxislužby vykonávala osoba, která
 • vozidlo taxislužby bylo vybaveno aktuálním výpisem z evidence vozidel taxislužby,
 • vozidlo taxislužby bylo vybaveno všemi smlouvami nebo jejich kopiemi, na jejichž základě je přeprava v právě probíhajícím dni prováděna (smlouva musí obsahovat údaje o: a) přepravovaných osobách; b) datu přepravy; c) trase přepravy; d) ceně přepravy nebo způsob jejího určení)
 1. je v základním pracovněprávním vztahu s dopravcem, není-li touto osobou dopravce nebo spolupracující manžel nebo registrovaný partner, a
 2. je držitelem oprávnění řidiče taxislužby,

 

Více informací

Aktuální znění zákona o silniční dopravě, které bude účinné od 1. 5. 2013 naleznete zde. Zejména doporučujeme prostudovat § 21 a násl.

Aktuální znění prováděcí vyhlášky, která bude účinná od 1. 5. 2013 naleznete zde. Zejména doporučujeme prostudovat § 11 a násl.

Aktuální znění živnostenského zákona naleznete zde.

Tento článek je doslovný opis z webu www.ipodnikatel.cz